Posts under ‘Документи’

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Извадка от ЗЗП касаеща електронната търговия. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Обн. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. […]

ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

В сила от 24.12.2006 г. Обн. ДВ. бр.51, изм. доп. ДВ бр. 105/2006 г., ДВ бр. 41/2007 г. ) Г л а в а п ъ р ва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Предмет на регулиране Чл. 1. (1) Този закон урежда обществени отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия. (2) Електронна търговия по смисъла на този закон […]

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA © 2009-2010 MLW & Associates, LLP. All rights reserved.